การฉีดยาอินซูลินด้วยปากกา (Insulin)

ยาอินซูลินใช้รักษาโรคอะไร?

ก่อนที่จะเรียนรู้วิธีการฉีดยาอินซูลิน (Insulin) เราควรทำความรู้จักว่ายาอินซูลินคือยาอะ ไร ใช้รักษาผู้ป่วยในโรคใดกันก่อน

อินซูลิน (Insulin) เป็นยาชนิดฉีดที่ใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติเท่าที่ทำได้ ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาหลักสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ทุกราย และผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีด้วยการควบคุมอาหารและการใช้ยาเม็ดลดระดับน้ำตาล

การรักษาโรคเบาหวานด้วยยาฉีดอินซูลินมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน ดังนี้

 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1
 • ผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน มีภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน (Diabetic ketoacidosis) หรือภาวะเลือดเข้มข้นจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมาก (Hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome)
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีปัญหาดังต่อไปนี้
  • ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมาก
  • ใช้ยาเม็ดรับประทาน 2 ชนิด ในขนาดสูงสุดแล้ว ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้
  • อยู่ในภาวะผิดปกติ เช่น มีการติดเชื้ออย่างรุนแรง เกิดอุบัติเหตุรุนแรง และมีระดับน้ำ ตาลในเลือดสูง รวมทั้งภาวะขาดสารอาหาร (Malnutrition)
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยู่ในระหว่างการผ่าตัด
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีความผิดปกติของตับและไต
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่แพ้ยาโรคเบาหวานชนิดเม็ด
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารได้
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เกิดจากตับอ่อนถูกทำลาย เช่น ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง หรือผู้ป่วยถูกตัดตับอ่อน

อุปกรณ์ในการฉีดยาอินซูลิน (Insulin injection device)

ปากกาอินซูลิน

การเลือกใช้ปากกาอินซูลินขึ้นอยู่กับชนิดอินซูลินที่ต้องการใช้กับผู้ป่วยแต่ละราย โดยปากกาแต่ละชนิดควรเลือกให้ถูกต้องกับหลอดอินซูลินที่ผลิตมาจากบริษัทเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับอินซูลินจากบริษัทอื่นได้ ปากกาอินซูลินเป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคล ห้ามนำไปใช้กับผู้อื่นโดยเด็ดขาด และไม่ควรใช้ปากกาที่ชำรุดแล้ว

ชนิดของปากกาอินซูลิน

ปากกาอินซูลินแบบบรรจุสำเร็จ ได้แก่ ปากกาที่ได้บรรจุชนิดของอินซูลินไว้เรียบร้อยไม่สามารถแยกหลอดยาออกมาได้ และเมื่ออินซูลินหมดไม่สามารถนำปากกานั้นมาซ้ำอีก

>